top of page

Belle Movement Group

Public·36 members
Norbert Lucas
Norbert Lucas

E-Dərslik - 6-cı sinif Ədəbiyyat - Onlayn Oxu və Qeydlər Al


E-Derslik 6 - Edebiyyat
Əziz oxucular, sizlər üçün hazırladığımız bu məqalədə sizlər E-Derslik 6 - Edebiyyat dersliyini tanıtmaq istəyirik. Bu derslik, elektron derslik portalının bir hissəsidir və sizlər üçün dünya və Azǝrbaycan ǝdǝbiyyatını öyrǝnmǝk üçün müxtǝlif imkanlar tǝqdim edir. Bu mǝqalǝdǝ sizlǝr nǝdir E-Derslik, nǝ üçün bu dersliyi seçmǝlisiniz vǝ necǝ istifadǝ etmǝlisiniz haqqında mǝlumat alacaqsınız.


Nedir E-Derslik?
E-Derslik, tǝhsil sisteminin informasiyalaşdırılmasının sürǝtli prosesi tǝhsildǝ elektron dersliklǝrin istifadǝsi üçün yol açır. Elektron dersliklǝr hǝr sinif vǝ fenn üçün hazırlanmış veb sǝhifelǝrdir ki, onlar multimedia, video, sǝs vǝ interaktiv xarakterli proqramları özündǝ ehtiva edir. Elektron dersliklǝrdǝ hǝm dǝ axtarış imkanları mövcuddur.
e derslik 6 edebiyyatE-Derslikin meqsedi
E-Derslikin meqsedi, tǝhsilçilǝr vǝ tǝlǝbeler üçün müasir, keyfiyyetli vǝ rahat bir tǝhsil vasitǝsi yaratmaqdır. Bu vasitilǝ, tǝhsilçilǝr öyrětměk istediklěri mövzuları daha asan, maraqlı vě effektiv şěkildě těqdim ede bilirlěr. Tělěbeler isě öyrěnměk istediklěri mövzular öyrənmək istədikləri mövzuları daha sürətli, dəqiq və əyləncəli şəkildə öyrənə bilirlər. E-Dersliklər təhsilin keyfiyyətini artırmaq, təhsilçilər və tələbələr arasında interaktiv əlaqəni gücləndirmək, təhsilin bütünlüyünü və standartlaşdırılmasını təmin etmək məqsədilə hazırlanmışdır.


E-Derslikin xüsusiyyetləri
E-Derslikin xüsusiyyetləri aşağıdakılardır:


  • E-Dersliklər internet vasitəsilə istifadə oluna bilir və hər zaman ulaşılabilirdir.  • E-Dersliklər multimediya, video, səs və interaktiv xarakterli proqramlarla zənginləşdirilmişdir və təhsilçilər və tələbələr üçün maraqlı və faydalı mühit yaradır.  • E-Dersliklərdǝ axtarış imkanları mövcuddur vǝ tǝhsilçilǝr vǝ tǝlǝbeler istǝdiklǝri mövzuları asanlıqla tapa bilirlǝr.  • E-Dersliklǝrdǝ qeydlǝr, seçilmişlǝr, testlǝr, alıştırmalar kimi funksiyalar mövcuddur ki, onlar öyrěnmě prosesini daha effektiv vě yadda saxlanılması asan edir.  • E-Dersliklǝrdǝ těhsilçilěrin vě tělěbelerin fikirlěrini bölüşměk, suallar verměk vě cavab alm almak üçün forum kimi bir platforma sahibdir.  • E-Dersliklər təhsilin bütünlüyünü və standartlaşdırılmasını təmin edir və təhsilçilər və tələbələr üçün eyni məzmunu və keyfiyyəti təqdim edir.E-Derslikin faydaları
E-Derslikin faydaları aşağıdakılardır:


e derslik 6 sinif edebiyyat


e derslik 6 ci sinif edebiyyat kitabi


e derslik 6 ci sinif edebiyyat testleri


e derslik 6 ci sinif edebiyyat muellim kitabi


e derslik 6 ci sinif edebiyyat cavablar


e derslik 6 ci sinif edebiyyat pdf


e derslik 6 ci sinif edebiyyat yukle


e derslik 6 ci sinif edebiyyat oxu


e derslik 6 ci sinif edebiyyat online


e derslik 6 ci sinif edebiyyat portal


e derslik 6 ci sinif edebiyyat elektron kitab


e derslik 6 ci sinif edebiyyat zengin kitab


e derslik 6 ci sinif edebiyyat oflayn kitab


e derslik 6 ci sinif edebiyyat epub yukle


e derslik 6 ci sinif edebiyyat video dersler


e derslik 6 ci sinif edebiyyat movzular


e derslik 6 ci sinif edebiyyat muellimler ucun


e derslik 6 ci sinif edebiyyat telebeler ucun


e derslik 6 ci sinif edebiyyat qeydler


e derslik 6 ci sinif edebiyyat sechilmeler


e derslik 6 ci sinif edebiyyat metnler


e derslik 6 ci sinif edebiyyat test banki


e derslik 6 ci sinif edebiyyat imtahan suallari


e derslik 6 ci sinif edebiyyat imtahan neticeleri


e derslik 6 ci sinif edebiyyat imtahan hazirliq


e derslik 6 ci sinif edebiyyat meseleler ve hellleri


e derslik 6 ci sinif edebiyyat mulki prosesual mecelle


e derslik 6 ci sinif edebiyyat azad yazili ishler


e derslik 6 ci sinif edebiyyat insa ve kompozisiya


e derslik 6 ci sinif edebiyyat shairler ve eserleri


e derslik 6 ci sinif edebiyyat yazarlar ve eserleri


e derslik 6 ci sinif edebiyyat janrlar ve novler


e derslik 6 ci sinif edebiyyat nazim ve nesir sekilleri


e derslik 6 ci sinif edebiyyat dil ve uslub xususiyyetleri


e derslik 6 ci sinif edebiyyat metn tahlili ve tehlili


e derslik 6 ci sinif edebiyyat metn tefsiri ve tefsiri


e derslik 6 ci sinif edebiyyat metn tenqidi ve tenqidi


e derslik 6 ci sinif edebiyyat metn tercumesi ve tercumesi


e derslik 6 ci sinif edebiyyat metn redaktasi ve redaktasi


e derslik 6 ci sinif edebiyyat metn muqayisesi ve muqayisesi


  • E-Dersliklər təhsilçilər və tələbələr üçün zaman və maliyyə baxımından sərf etməyə imkan verir. Onlar derslikləri internetdən asanlıqla yükləyib istifadə edə bilirlər və çap etmək üçün xüsusi kağız və mürekkeb istifadə etmirlǝr.  • E-Dersliklǝr tǝhsilçilǝr vǝ tǝlǝbeler üçün daha çox seçim imkanı yaradır. Onlar öz maraqlarına, sürətlǝrinǝ vǝ bacarıqlarına uyğun olaraq dersliklǝrdǝn istifadǝ edǝ bilirlǝr. Hǝmçinin, onlar dersliklǝrdǝki mühitlǝri öz zövqlǝrinǝ uyğun olaraq dǝyişdirǝ bilirlǝr.  • E-Dersliklěr těhsilçilěr vě tělěbeler üçün daha yaxşı öyrěnmě nǝticělěri ǝldě etměyě köměk edir. Onlar dersliklěrděki multimediya, video, sěs vě interaktiv xarakterli proqramlarla öyrěnmě prosesini daha maraqlı, ƏylƏncƏli vě yadda saxlanılması asan edir. HƏmçinin, onlar dersliklƏrdƏki axtarış, qeydlƏr, seçilmişlƏr, testlƏr, alıştırmalar kimi funksiyalarla öyrƏnmƏ prosesini daha effektiv vƏ dƏqiq edir.ƏdƏbiyyat - 6 dƏrsliyi
ƏdƏbiyyat - 6 dƏrsliyi, E-Derslik portalının bir hissƏsidir vƏ sizlƏr üçün dünya vƏ AzƏrbaycan ƏdƏbiyyatını öyrƏnmƏk üçün müxtƏlif imkanlar tƏqdim edir. Bu dƏrsliyin tƏrkibi, formatı vƏ istifadƏsi haqqında aşağıda mƏlumat verilmişdir.


Dərsliyin tərkibi
Dərsliyin tərkibi aşağıdakılardır:


Dünya ədəbiyyatı
Bu bölmədə, siz dünya ədəbiyyatının tarixi, janrları, nümunələri və mühüm şair və yazıçıları ilə tanış olacaqsınız. Siz ədəbiyyatın inkişaf mərhələlərini, ictimai-siyasi hadisələrini, mədəniyyət və f fəlsəfə ilə əlaqələrini, ədəbiyyatın insanın ruhuna və düşüncəsinə təsirini öyrənəcəksiniz. Siz dünya ədəbiyyatının klassik və müasir nümunələrini oxuyacaq, təhlil edəcək və qiymətləndirəcəksiniz.


Azərbaycan ədəbiyyatı
Bu bölmədə, siz Azərbaycan ədəbiyyatının tarixi, janrları, nümunələri və mühüm şair və yazıçıları ilə tanış olacaqsınız. Siz Azərbaycan ədəbiyyatının inkişaf mərhələlərini, ictimai-siyasi hadisələrini, mədəniyyət və fəlsəfə ilə əlaqələrini, ədəbiyyatın milli və bəynəlxalq ƏhƏmiyyƏtini öyrƏnƏcƏksiniz. Siz AzƏrbaycan ƏdƏbiyyatının klassik vƏ müasir nümunƏlƏrini oxuyacaq, tƏhlil edƏcƏk vƏ qiymƏtlƏndirƏcƏksiniz.


Dil və üslub
Bu bölmədə, siz dilin və üslubun ƏdƏbiyyatda rolu, funksiyası vǝ xüsusiyyǝtlǝri ilǝ tanış olacaqsınız. Siz dilin sǝviyyǝlǝri, qrammatikası, lüğǝti, fonetikası, morfologiyası, sintaksisi, lǝksikologiyası, stilistikası kimi aspektlǝrini öyrǝnǝcǝksiniz. Siz üslubun növlǝri, vasitǝlǝri, qaydaları, xarakteristikası kimi aspektlǝrini öyrǝnǝcǝksiniz. Siz dilin vǝ üslubun ƏdƏbiyyatda ifadǝ gücünü artırmaqda necǝ istifadǝ olunduğunu nümunǝlǝrlǝ göstǝrǝcǝksiniz.


Dərsliyin formatı
Dərsliyin formatı aşağıdakılardır:


Zengin derslik
Bu formatda, siz dersliyi internet vasitěsilě onlayn oxuya bilěrsiniz. Bu formatda derslik multimediya, video, sěs vě interaktiv xarakterli proqramlarla zenginlěşdirilmişdir vě siz derslikděki mövzuları daha maraqlı vě faydalı şěkildě öyrěně bilěrsiniz. Bu formatda derslikdě axtarış imkanları mövcuddur vě siz istědiklěrinizi asanlıqla tapa bilěrsiniz.


ePub derslik
Bu formatda, siz dersliyi ePub formatında yüklěyib istifadě ede bilersiniz. Bu formatda derslik multimediya, video, sěs kimi elementlari ehtiva etmir amma daha az yer tutur vě daha rahat oxuna bilir. Bu formatda derslikdě axtarış imkanları mövcuddur vě siz istediklerin istədiklərinizi asanlıqla tapa bilərsiniz.


Oflayn derslik
Bu formatda, siz dersliyi PDF formatında yükləyib istifadə edə bilərsiniz. Bu formatda derslik multimediya, video, səs kimi elementləri ehtiva etmir amma oflayn vəziyyətdə oxuna bilir. Bu formatda derslikdə axtarış imkanları yoxdur və siz istədiklərinizi tapmaq üçün dersliyin indeksindən istifadə etməlisiniz.


Dərsliyin istifadəsi
Dərsliyin istifadəsi aşağıdakılardır:


Onlayn oxumaq
Siz dersliyi internet vasitěsilě onlayn oxuya bilěrsiniz. Bunun üçün siz E-Derslik portalına daxil olmalı vě 6-cı sinif ƏdƏbiyyat dƏrsliyini seçmǝlisiniz. Siz dƏrsliyin mövzularını siyahıdan seçǝ bilǝrsiniz vǝ ya axtarış funksiyasından istifadǝ edǝ bilǝrsiniz. Siz dƏrsliyin zengin formatını istifadǝ edǝrǝk multimediya, video, sǝs vǝ interaktiv xarakterli proqramlardan faydalana bilǝrsiniz.


Yükləmək və çap etmək
Siz dersliyi ePub və ya PDF formatında yükləyib istifadə edə bilərsiniz. Bunun üçün siz E-Derslik portalına daxil olmalı və 6-cı sinif ƏdƏbiyyat dƏrsliyini seçməlisiniz. Siz dƏrsliyin sağ üst hissƏsindƏki yüklƏ düymƏsinƏ basaraq ePub vƏ ya PDF formatını seçmƏlisiniz. Siz yüklƏdiyiniz faylı oflayn oxuya bilǝrsiniz vǝ ya çap edib kağız şěkildě istifadǝ edǝ bilǝrsiniz.


Qeydlər və seçilmişlər
Siz dersliyi oxuyarkən qeydlər və seçilmişlər funksiyalarından istifadə edə bilərsiniz. Bunun üçün siz E-Derslik portalına daxil olmalı və 6-cı sinif ƏdƏbiyyat dƏrsliyini seçməlisiniz. Siz dƏrsliyin hər hansı bir his


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page